Heidi Godoy
Class of 2015
President
hgodoy@nycpm.edu

Ian Aveytua
Class of 2015
Vice President
iaveytua@nycpm.edu

Sarah Standish
Class of 2015
Treasurer
sstandish@nycpm.edu

Rashad K. Shelton
Class of 2015
Secretary
rshelton@nycpm.edu

Bergelink Knipping
Class of 2015
Class of 2015 Representative
bknipping@nycpm.edu

Sameep Chandrani
Class of 2015
Class of 2015 Representative
schandrani@nycpm.edu

Jamila Butcher
Class of 2014
Class of 2014 Representative
jbutcher@nycpm.edu

Dr. Johanna Godoy
Faculty Advisor
jgodoy@nycpm.edu

©2012 New York College of Podiatric Medicine